ชื่อเรื่อง : ซื้อ๑.วัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง