messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลโนนห้อม call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
โนนห้อม
อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี
โทรศัพท์ : ๐ ๓๗๔๘ ๐๓๕๘

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนห้อม อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี

บุคลากรภายใน
ปลัด อบต.
นายณัฐพร สุขสุวรรณ
หัวหน้าสำนักปลัด รักษาราชการแทน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
โทร : 081-0275030
นายณัฐพร สุขสุวรรณ
หัวหน้าสำนักปลัด รักษาราชการแทน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
โทร : 081-0275030
ระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์
สถิติ sitemap
วันนี้ 172
เดือนนี้2,832
ปีงบประมาณนี้(1 ต.ค.66)69,793
ทั้งหมด 280,000

image องค์การบริหารส่วนตำบลโนนห้อม
Dos&Donts
ประชาสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนตำบลโนนห้อม เรื่อง ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างและภาษีป้าย ประจำปี 2567
ประชาสัมพันธ์ "เพิ่มเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ"
ขั้นตอนการยืมครุภัณฑ์
นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)
สิทธิของผู้สูงอายุ
ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภา และนายก อบต. แล้วไปกากบาทในวันอาทิตย์ที่ 28 พ.ย. 2564 ✅กดที่นี่
ประหยัดพลังงาน องค์การบริหารส่วนตำบลโนนห้อม
 
info ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA)


info นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)
นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)


info Dos&Donts พฤติกรรมทางจริยธรรมของข้าราชการ
Dos&Donts พฤติกรรมทางจริยธรรมของราชการ


camera_alt ภาพกิจกรรม
โครงการ 1 อปท. 1สวนสมุนไพร เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โครงการ 1 อปท. 1สวนสมุนไพร เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลลเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2567
โครงการพัฒนาศักยภาพผู้พิการ และผู้เแลผู้พิการ ส่งเสริมอาชีพการทำเทียนหอม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567
โครงการส่งเสริมและสนับสนุนจัดทำแผนชุมชนและแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อทบทวนและเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ณ ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 8 บ้านขอม
MOI Waste Bank Week - มหาดไทยปักธงประกาศความสำเร็จ 1 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 1 ธนาคารขยะ
โครงการส่งเสริมและสนับสนุนจัดทำแผนชุมชนและแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อทบทวนและเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ณ ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 12 บ้านทุ่งตะลุมพุก
โครงการส่งเสริมและสนับสนุนจัดทำแผนชุมชนและแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อทบทวนและเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ณ ศาลาอเนกประสงค์ หมู่ที่ 7 บ้านดงยาง
โครงการส่งเสริมและสนับสนุนจัดทำแผนชุมชนและแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อทบทวนและเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ณ ศาลาการเปรียญวัดทุ่งไม้ค้าง หมู่ที่ 9 บ้านทุ่งไม้ค้าง
โครงการส่งเสริมและสนับสนุนจัดทำแผนชุมชนและแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อทบทวนและเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ณ ที่ทำการกำนันตำบลโนนห้อม หมู่ที่ 6 บ้านเหล่าบุตร
 
insert_drive_file ข่าวประชาสัมพันธ์

chat_bubble ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

cast ระบบการจัดซื้อจัดจ้าง egp
บุคลากรภายใน
cast ผู้บริหารองค์กร
นายเลิศศักดิ์ สุบุตรดี
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
โทร : 098-2465288
นายเลิศศักดิ์ สุบุตรดี
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
โทร : 098-2465288
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต
folder มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
folder การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
folder มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
folder มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการดำเนินงาน
folder มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
folder มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
folder มาตรการป้องกันการรับสินบน
folder มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนร่วม
folder มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ
folder มาตรการจัดการในกรณีได้ทราบหรือรับแจ้งการทุจริตหรือตรวจสอบพบการทุจริต
folder มาตรการในการสร้างจิตสำนึกและความตระหนักแก่ผู้บริหารท้องถิ่น
folder มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต
folder รายงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน (ITA) ขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนห้อม
folder แนวทางการพัฒนาคุณธรรมและความโปร่งใส
folder คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส

image ผลิตภัณฑ์ชุมชน

ต้นโมก[25 สิงหาคม 2566]

ไม้กวาดทางมะพร้าว[25 สิงหาคม 2566]

ไม้กวาดดอกหญ้า[25 สิงหาคม 2566]
play_arrow วิดีโอกิจกรรมหน่วยงาน
public หนังสือราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
หน่วยงานวันที่หนังสือวันที่หนังสือเรื่อง
กค.
18/10/2566
25/10/2566
โครงการฝึกอบรมการปฏิบัติงานในระบบ New GFMIS Thai สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
กค.
16/10/2566
16/10/2566
โครงการฝึกอบรมการปฏิบัติงานพัสดุในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) ระยะที่ 5
สน.คท.
10/06/2567
10/06/2567
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 งวดที่ 5/2567
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
สน.บถ.
10/06/2567
10/06/2567
สำรวจรายชื่อข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่จะขอรับการประเมินหรือการแต่งตั้งให้เลื่อนสู่วิทยฐานะระดับชำนาญการพิเศษ และเชี่ยวชาญตามมาตรฐานทั่วไปหรือหลักเกณฑ์เดิม ฯ
กค.
10/06/2567
10/06/2567
ประชาสัมพันธ์ บัญชีบริการดิจิตอล เพื่อส่งเสริมให้เกิดการประยุกต์ใช้สินค้าและบริการดิจิทัลจากผู้ประกอบการและผู้ให้บริการดิจิทัลไทย


ระบบบริการออนไลน์ (E-services)

ระบบ online/ข้อมูลข่าวสาร

ระเบียบ/กฎหมาย

ลิงค์น่าสนใจ
ข้อมูลสารสนเทศ

× องค์การบริหารส่วนตำบลโนนห้อม