ชื่อเรื่อง : ซื้อ๑.วัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง