ชื่อเรื่อง : จ้าง๑.จ้างเหมาฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ภายในเขตตำบลโนนห้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง