ชื่อเรื่อง : ซื้อ๑.อาหารเสริม (นม) นมพาสเจอร์ไรส์ ชนิดถุง ขนาด 200 ซีซี ตรานมโรงเรียน๒.อาหารเสริม (นม ) นม ยู.เอช.ที ชนิดกล่อง ขนาด 200 ซีซี ตานมโรงเรียน ให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดประชาวาสอัมพวัน เดือนมีนาคม - พฤษภาคม (นมปิดเทอม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง