ชื่อเรื่อง : จ้างเหมารถตู้ปรับอากาศจำนวนไม่น้อยกว่า 10 ที่นั่ง จำนวน 3 คัน เพื่อเดินทางไปศึกษาดูงาน ตามโครงการพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานของบุคลากร ประจำปีงบประมาณ 2566 ระหว่างวันที่ 25-27 มกราคม 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง