ชื่อเรื่อง : ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง ให้กับรถบรรทุกน้ำ หมายเลขทะเบียน บธ 9476 ปราจีนบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง