ชื่อเรื่อง : ซื้อ๑.จัดซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว ตู้เย็น MITSUBISHI 1 ประตู ขนาด 6.1 คิวบิกฟุต จำนวน ๑ หลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง