ชื่อเรื่อง : ซื้อ๑.เครื่องปรับอากาศ ชนิดติดผนัง ขนาด ๑๒,๐๐๐ บีทียู จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง