ชื่อเรื่อง : ซื้อ๑.ครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ ชนิดติดตั้งแขวนขนาด 24000 BTU พร้อมติดตั้ง จำนวน ๒ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง