ชื่อเรื่อง : ซื้อ๑. จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ การเลือกตั้ง ตามโครงการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนห้อม ประจำปี 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง