ชื่อเรื่อง : ซื้อ๑.อาหารเสริม (นม) นมพาสเจอร์ไรส์ ชนิดถุง ขนาด 200 ซีซี ตรานมโรงเรียน ๒.อาหารเสริม (นม) นมยู.เอช.ที. ชนิดกล่อง ขนาด 200 ซีซี ตรานมโรงเรียน ให้กับโรงเรียนวัดทุ่งตะลุมพุก เดือน มีนาคม - พฤษภาคม (นมปิดเทอม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง