ชื่อเรื่อง : ซื้อ๑.วัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๑๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง