องค์การบริหารส่วนตำบลโนนห้อม call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
โนนห้อม
อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี
โทรศัพท์ : ๐ ๓๗๔๘ ๐๓๕๘

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนห้อม อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี
ประชาสัมพันธ์ โครงการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น
รายละเอียด : องค์การบริหารส่วนตำบลโนนห้อม จัดให้มีโครงการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น เพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงโดยมีนางพรสุดา งามทรัพย์ ปฏิบัติหน้าที่อาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น เป็นระยะเวลา 11 เดือน ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2564 ถึง เดือนกันยายน 2565 เพื่อให้ผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงได้รับการดูแลทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ และสังคม เพื่อลดปัญหาทางด้านสาธารณสุข สังคม เศรษฐกิจ และการดำรงชีวิต ของประชาชนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี ซึ่งจะช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายของรัฐในการดูแลรักษา
ผู้โพส : admin