องค์การบริหารส่วนตำบลโนนห้อม call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
โนนห้อม
อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี
โทรศัพท์ : ๐ ๓๗๔๘ ๐๓๕๘

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนห้อม อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี ๒๕๐๐๐ โทร : 037-480358 โทรสาร : 037-480359

บุคลากรภายใน
ปลัด อบต.
ส.อ.ดร.สง่า ไกรสิงห์
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
โทร : 081-9019138
ส.อ.ดร.สง่า ไกรสิงห์
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
โทร : 081-9019138
ประชาสัมพันธ์ โครงการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น
รายละเอียด : องค์การบริหารส่วนตำบลโนนห้อม จัดให้มีโครงการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น เพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงโดยมีนางพรสุดา งามทรัพย์ ปฏิบัติหน้าที่อาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น เป็นระยะเวลา 11 เดือน ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2564 ถึง เดือนกันยายน 2565 เพื่อให้ผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงได้รับการดูแลทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ และสังคม เพื่อลดปัญหาทางด้านสาธารณสุข สังคม เศรษฐกิจ และการดำรงชีวิต ของประชาชนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี ซึ่งจะช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายของรัฐในการดูแลรักษา
ผู้โพส : admin
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
นายเลิศศักดิ์ สุบุตรดี
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
โทร : 098-5528838
นายเลิศศักดิ์ สุบุตรดี
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
โทร : 098-5528838
แบบสำรวจและแบบสอบถามสำหรับเจ้าหน้าที่
ระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์
สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 450