องค์การบริหารส่วนตำบลโนนห้อม call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
โนนห้อม
อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี
โทรศัพท์ : ๐ ๓๗๔๘ ๐๓๕๘

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนห้อม อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี
folder องค์กรแห่งการเรียนรู้
insert_drive_file คู่มือ การเข้ารับบริการและการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาล สิทธิสวัสดิการพนักงานส่วนท้องถิ่น
เผยแพร่วันที่ : 10 มิถุนายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 2
insert_drive_file การกำหนดกลุ่มงานที่เกื้อกูลกัน poll
เผยแพร่วันที่ : 30 ตุลาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 59
insert_drive_file แนวทางการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร poll
เผยแพร่วันที่ : 30 ตุลาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 58
insert_drive_file ประกาศคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ poll
เผยแพร่วันที่ : 30 ตุลาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 63
insert_drive_file แผ่นพับเจตนารมย์ปปช. poll
เผยแพร่วันที่ : 30 ตุลาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 65
insert_drive_file แผ่นพับทุจริตปปช.องค์กร poll
เผยแพร่วันที่ : 30 ตุลาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 60
insert_drive_file แผ่นพับปปช.การรับทรัพย์สิน poll
เผยแพร่วันที่ : 30 ตุลาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 61
insert_drive_file แผ่นพับปปชคอร์รัปชั่น poll
เผยแพร่วันที่ : 30 ตุลาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 59
insert_drive_file แผ่นพับร้องทุกข์ สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์ poll
เผยแพร่วันที่ : 30 ตุลาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 60
insert_drive_file พรบ.ว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาฯ poll
เผยแพร่วันที่ : 30 ตุลาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 56
insert_drive_file พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยค่าเช่าบ้านฉบับที่ 5 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 ตุลาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 57
insert_drive_file ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการลาของผู้บริหารท้องถิ่น poll
เผยแพร่วันที่ : 30 ตุลาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 57
insert_drive_file ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านฯ ฉบับที่ 4 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 ตุลาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 60
insert_drive_file ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลฯ ฉ.2 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 ตุลาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 59
insert_drive_file หลักเกณฑ์การเบิกค่ายาในบัญชียาหลักแห่งชาติ poll
เผยแพร่วันที่ : 30 ตุลาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 58
insert_drive_file หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการจ่ายเงินช่วยเหลือพิเศษฯ poll
เผยแพร่วันที่ : 30 ตุลาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 58
insert_drive_file สมรรถนะของบุคลากร(Competency) องค์การบริหารส่วนตำบลโนนห้อม poll
เผยแพร่วันที่ : 30 ตุลาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 58
insert_drive_file E book เรื่องส่งเสริมบทบาทและสิทธิสตรี poll
เผยแพร่วันที่ : 30 ตุลาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 59
insert_drive_file E book การแก้ไบปัญหาการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง poll
เผยแพร่วันที่ : 30 ตุลาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 58
insert_drive_file E-book สื่อเผยแพร่ความรู้ด้านการฝึกอบรมการป้องกันและระงับอัคคีภัยแก่เยาวชน poll
เผยแพร่วันที่ : 30 ตุลาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 61
1 - 20 (ทั้งหมด 20 รายการ) 1