องค์การบริหารส่วนตำบลโนนห้อม call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
โนนห้อม
อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี
โทรศัพท์ : ๐ ๓๗๔๘ ๐๓๕๘

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนห้อม อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี
folder คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
insert_drive_file คู่มือ e-PLAN
เผยแพร่วันที่ : 23 พฤศจิกายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 3
insert_drive_file คู่มือขั้นตอนการขออนุญาตก่อสร้างดัดแปรงรื้อถอนอาคาร poll
เผยแพร่วันที่ : 13 มีนาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 35
insert_drive_file คู่มือขั้นตอนการแจ้งการขุดดิน/ถมดิน poll
เผยแพร่วันที่ : 13 มีนาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 25
insert_drive_file คู่มือลงทะเบียนโครงการอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด poll
เผยแพร่วันที่ : 20 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 44
insert_drive_file คู่มือเบี้ยยังชีพ สำหรับประชาชน poll
เผยแพร่วันที่ : 20 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 37
insert_drive_file คู่มือขั้นตอน-และระยะเวลาการปฏิบัติราชการ poll
เผยแพร่วันที่ : 20 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 29
insert_drive_file คู่มือการปฏิบัติงานอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน poll
เผยแพร่วันที่ : 4 มกราคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 33
insert_drive_file คู่มือการปฏิบัติงานธุรการและงานสารบรรณ poll
เผยแพร่วันที่ : 30 ตุลาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 50
insert_drive_file คู่มือการลาของพนักงานส่วนตำบล/พนักงานจ้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 30 ตุลาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 147
insert_drive_file คู่มือการเขียนใบประวัติพนักงาน poll
เผยแพร่วันที่ : 30 ตุลาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 130
insert_drive_file คู่มือการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาของ อปท. poll
เผยแพร่วันที่ : 30 ตุลาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 139
insert_drive_file คู่มือปฏิบัติงานพัสดุ poll
เผยแพร่วันที่ : 30 ตุลาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 136
insert_drive_file คู่มือการลงทะเบียนทางหลวงชนบท poll
เผยแพร่วันที่ : 30 ตุลาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 133
insert_drive_file คู่มือการปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชี poll
เผยแพร่วันที่ : 30 ตุลาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 123
insert_drive_file คู่มือการใช้งานระบบ Info poll
เผยแพร่วันที่ : 30 ตุลาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 119
insert_drive_file คู่มือการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น poll
เผยแพร่วันที่ : 30 ตุลาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 142
insert_drive_file คู่มือเบี้ยยังชีพองค์การบริหารส่วนตำบลโนนห้อม poll
เผยแพร่วันที่ : 30 ตุลาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 132
1 - 17 (ทั้งหมด 17 รายการ) 1