องค์การบริหารส่วนตำบลโนนห้อม call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
โนนห้อม
อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี
โทรศัพท์ : ๐ ๓๗๔๘ ๐๓๕๘

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนห้อม อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี
folder หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
insert_drive_file ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับโครงสร้างส่วนราชการและระดับตำแหน่งขององค์การบริหารส่วนตำบล (ฉบับที่5) พ.ศ.2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 9 มกราคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 15
insert_drive_file ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดปราจีนบุรี เรื่อง ประกาศมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการคัดเลือกกรณีที่มีเหตุพิเศษที่ไม่จำเป็นต้องสอบแข่งขัน กรณีบรรจุบุคลากรในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ปฏิบัติงานในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เข้ารับราชการเป็นกรณีพิเศษ พ.ศ. 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ธันวาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 11
insert_drive_file ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบล เรื่อง กำหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการกำหนดเงนิประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจำปี สำหรับพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้าง และพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2558 poll
เผยแพร่วันที่ : 11 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 103
insert_drive_file ประกาศ ก.อบต. จังหวัดปราจีนบุรี เรื่อง หลักเกณฑ์และและเงื่อนไขในการเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานส่วนตำบล พ.ศ.2558 poll
เผยแพร่วันที่ : 11 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 56
insert_drive_file ประกาศ ก.อบต. จังหวัดปราจีนบุรี เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนังานส่วนตำบล พ.ศ.2558 poll
เผยแพร่วันที่ : 11 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 48
insert_drive_file ประกาศ ก จังหวัดปราจีนบุรี เรื่อง หลักเกณฑ์เงื่อนไขและวิธีการกำหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ อันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจำปีสำหรับพนักงานส่วนท้องถิ่น ลูกจ้าง และพนักงานจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2558 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 52
insert_drive_file ประกาศก.จ.ก.ท.จ.และก.อบต.เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการคัดเลือกกรณีพิเศษที่ไม่จำเป็นต้องสอบแข่งขัน พ.ศ.2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 11 มกราคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 97
insert_drive_file นโยบายและกลยุทธ์ด้านการบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคลากร ประจำปี 2564-2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 ตุลาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 95
insert_drive_file การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญกำลังใจ poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 95
insert_drive_file การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร poll
เผยแพร่วันที่ : 25 กันยายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 93
insert_drive_file ประกาศก.อบต.จ.ปราจีนบุรีเรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 2 เมษายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 98
insert_drive_file ประกาศก.จ.จ. ก.ท.จ.เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับหลักเณฑ์และวิธีประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล (ฉบับที่2) พ.ศ.2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 9 มีนาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 90
insert_drive_file ประกาศ กอบต.จังวหวัดปราจีนบุรี เรื่องมาตรฐาทั่วไปเกี่ยวกับวินัยและการรักษาวินัยและการดำเนินการทางวินัยพ.ศ.2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 31 มกราคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 94
insert_drive_file การพัฒนาบุคลากร (รายงานผลการอบรม) poll
เผยแพร่วันที่ : 24 มกราคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 91
insert_drive_file ประกาศ ก.ถ.เรื่องกำหนดมาตรฐานกลางบริหารงานบุคคล poll
เผยแพร่วันที่ : 25 สิงหาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 98
insert_drive_file ประกาศก.ถ.เรื่องกำหนดหลักสูตรการพัฒนาและปฐมนิเทศข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น poll
เผยแพร่วันที่ : 18 สิงหาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 93
insert_drive_file ประกาศ ก.ถ.เรื่องกำหนดมาตรฐานกลางบริหารงานบุคคล poll
เผยแพร่วันที่ : 25 มิถุนายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 90
insert_drive_file ประกาศ ก.จ.ก.ท.และก.อบต.เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการคัดเลือกการบรรจุและแต่งตั้งการย้าย การโอนการรับโอน การเลือนระดับ และการเลื่อนขั้นเงินเดือน(ฉบับที่ 7)พ.ศ.2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 13 พฤษภาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 95
insert_drive_file ประกาศกอบต.เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการสอบแข่งขัน พ.ศ.(ฉบับที่ 3) พ.ศ.2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 28 มกราคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 88
insert_drive_file การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร poll
เผยแพร่วันที่ : 30 พฤศจิกายน 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 115
1 - 20 (ทั้งหมด 26 รายการ) 1 2


× องค์การบริหารส่วนตำบลโนนห้อม