messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลโนนห้อม call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
โนนห้อม
อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี
โทรศัพท์ : ๐ ๓๗๔๘ ๐๓๕๘

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนห้อม อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี
folder หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดปราจีนบุรี เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการกำหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจำปีสำหรับพนักงานส่วนท้องถิ่น ลูกจ้างและพนักงานจ้างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 3 ตุลาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 26
ประกาศ ก.จ. ก.ท. ก.อบต. เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการกำหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจำปีสำหรับพนักงานส่วนท้องถิ่น ลูกจ้างและพนักงานจ้างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 3 ตุลาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 26
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโนนห้อม เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 10 เมษายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 32
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโนนห้อม เรื่อง หลักเกณฑ์การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร ประจำปีงบประมาณ 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 10 มกราคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 32
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโนนห้อม เรื่อง หลักเกณฑ์การบรรจุแต่งตั้งบุคลากร ประจำปีงบประมาณ 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 10 มกราคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 28
ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดปราจีนบุรี เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการคัดเลือกเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลตำแหน่งประเภททั่วไปและประเภทวิชาการให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น พ.ศ. 2561 poll
เผยแพร่วันที่ : 10 มกราคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 34
ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการคัดเลือก. การบรรจุและแต่งตั้ง การย้าย การโอน การรับโอน การเลื่อนระดับ และการเลื่อนขั้นเงินเดือน พ.ศ. 2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 10 มกราคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 33
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโนนห้อม เรื่อง หลักเกณฑ์การพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ 2566 ขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนห้อม poll
เผยแพร่วันที่ : 10 มกราคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 45
ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับโครงสร้างส่วนราชการและระดับตำแหน่งขององค์การบริหารส่วนตำบล (ฉบับที่5) พ.ศ.2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 9 มกราคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 48
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโนนห้อม เรื่อง การสร้างขวัญ กำลังใจ และการให้โทษแก่พนักงานในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลโนนห้อม poll
เผยแพร่วันที่ : 5 มกราคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 46
ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดปราจีนบุรี เรื่อง ประกาศมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการคัดเลือกกรณีที่มีเหตุพิเศษที่ไม่จำเป็นต้องสอบแข่งขัน กรณีบรรจุบุคลากรในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ปฏิบัติงานในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เข้ารับราชการเป็นกรณีพิเศษ พ.ศ. 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ธันวาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 49
การพัฒนาบุคลากร (รายงานผลการอบรม) poll
เผยแพร่วันที่ : 14 พฤศจิกายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 31
ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบล เรื่อง กำหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการกำหนดเงนิประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจำปี สำหรับพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้าง และพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2558 poll
เผยแพร่วันที่ : 11 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 260
ประกาศ ก.อบต. จังหวัดปราจีนบุรี เรื่อง หลักเกณฑ์และและเงื่อนไขในการเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานส่วนตำบล พ.ศ.2558 poll
เผยแพร่วันที่ : 11 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 89
ประกาศ ก.อบต. จังหวัดปราจีนบุรี เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนังานส่วนตำบล พ.ศ.2558 poll
เผยแพร่วันที่ : 11 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 78
ประกาศ ก จังหวัดปราจีนบุรี เรื่อง หลักเกณฑ์เงื่อนไขและวิธีการกำหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ อันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจำปีสำหรับพนักงานส่วนท้องถิ่น ลูกจ้าง และพนักงานจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2558 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 97
ประกาศก.จ.ก.ท.จ.และก.อบต.เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการคัดเลือกกรณีพิเศษที่ไม่จำเป็นต้องสอบแข่งขัน พ.ศ.2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 11 มกราคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 149
นโยบายและกลยุทธ์ด้านการบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคลากร ประจำปี 2564-2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 ตุลาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 140
การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญกำลังใจ poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 139
การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร poll
เผยแพร่วันที่ : 25 กันยายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 144
1 - 20 (ทั้งหมด 36 รายการ) 1 2

× องค์การบริหารส่วนตำบลโนนห้อม