องค์การบริหารส่วนตำบลโนนห้อม call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
โนนห้อม
อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี
โทรศัพท์ : ๐ ๓๗๔๘ ๐๓๕๘

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนห้อม อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี
image องค์การบริหารส่วนตำบลโนนห้อม
ประชาสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนตำบลโนนห้อม เรื่อง ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างและภาษีป้าย ประจำปี 2567
ประชาสัมพันธ์ "เพิ่มเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ"
ขั้นตอนการยืมครุภัณฑ์
นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)
สิทธิของผู้สูงอายุ
ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภา และนายก อบต. แล้วไปกากบาทในวันอาทิตย์ที่ 28 พ.ย. 2564 ✅กดที่นี่
ประหยัดพลังงาน องค์การบริหารส่วนตำบลโนนห้อม
โรงเรียนผู้สูงอายุองค์การบริหารส่วนตำบลโนนห้อม เปิดรับสมัครนักเรียน รุ่นที่ 2/2565
 
info ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA)


camera_alt ภาพกิจกรรม
สำรวจการจัดทำถังขยะเปียกของครัวเรือนในเขตพื้นที่ อบต.โนนห้อม
โครงการบริหารจัดการระบบการดูแลระยะยาวด้านสาธารณสุขสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง และบุคคลอื่นที่มีภาวะพึ่งพิง ( Long Term Care ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567
โครงการฝึกอบรมเด็ก เยาวชน เพื่อป้องกันการจมน้ำของเด็กในพื้นที่ตำบลโนนห้อม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
โครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
โครงการรณรงค์การคัดแยกขยะ (ถังขยะเปียกลดโลกร้อน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
โครงการรณรงค์ส่งเสริมปลูกฝังจิตสำนึกการบริหารจัดการขยะมูลฝอยในพื้นที่ตำบลโนนห้อม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
โครงการอบรมให้ความรู้ด้านระเบียบกฎหมายท้องถิ่นให้แก่คณะผู้บริหารและสมาชิกสภาองค์บริหารส่วนตำบล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
โครงการฝึกอบรมเพื่อส่งเสริมประชาธิปไตยและการส่วนร่วมสำหรับเด็กและเยาวชนตำบลโนนห้อม ประจำปีงบประมาณ 2566
 
insert_drive_file ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์ช่องทางการร้องทุกข์/ร้องเรียน วุฒิสภา ผ่านเว็บไซต์ rongtook.senate.go.th
เผยแพร่วันที่ : 2 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview8

chat_bubble ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

cast ระบบการจัดซื้อจัดจ้าง egp


× องค์การบริหารส่วนตำบลโนนห้อม