องค์การบริหารส่วนตำบลโนนห้อม call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
โนนห้อม
อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี
โทรศัพท์ : ๐ ๓๗๔๘ ๐๓๕๘

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนห้อม อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี
account_box คณะผู้บริหาร
นายเลิศศักดิ์ สุบุตรดี
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนห้อม
โทร : 098-2465288
นายณรงค์ชัย สุบุตรดี
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนห้อม
โทร : 088-2117058
นายพิเชษฐ เกตุพูนทอง
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนห้อม
โทร : 081-6584118
นายบรรเทา มั่นใจ
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนห้อม
โทร : 081-9018975
account_box สมาชิกสภาฯ
นายมนูญ อินทะเว
ประธานสภา อบต.โนนห้อม
โทร : 081-7811252
นายชนินทร์ สุวรรณเตมีย์
รองประธานสภา อบต.โนนห้อม
โทร : 089-0954333
นางธัญสุพิมพ์ เพ็ชรปวัน
ส.อบต.หมู่ที่ 4
โทร : 089-6004563
นายเกียรติชาย แสงจันทร์
ส.อบต.หมู่ที่ 5
โทร : 081-7017891
นายสมชาย สมบูรณ์ศักดิ์
ส.อบต.หมู่ที่ 6
โทร : 081-6636821
นายนุกูล สมบูรณ์ศักดิ์
ส.อบต.หมู่ที่ 7
โทร : 086-1382512
นายคนอง ไพพร
ส.อบต.หมู่ที่ 9
โทร : 089-0639466
นางสาวบุญเรียน วันทามิ
ส.อบต.หมู่ที่ 10
โทร : 083-5480111
account_box หัวหน้าส่วนราชการ
นายณัฐพร สุขสุวรรณ
หัวหน้าสำนักปลัด รักษาราชการแทน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
โทร : 081-0275030
นายณัฐพร สุขสุวรรณ
หัวหน้าสำนักปลัด
โทร : 081-0275030
นายรุ่งโรจน์ กลิ่นจันทร์
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองช่าง
โทร : 089-2302717
นายรุ่งโรจน์ กลิ่นจันทร์
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองคลัง
โทร : 089-2302717
นายรุ่งโรจน์ กลิ่นจันทร์
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
โทร : 089-2302717
account_box สำนักปลัด
นายณัฐพร สุขสุวรรณ
หัวหน้าสำนักปลัด
นางสาวกาญจนา สายัญ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นางสาววิชุดา กมลอมรบุตร
นักทรัพยากรบุคคล
นางสาวสายฝน ยาพิลา
นักพัฒนาชุมชน
นางสาวกมลทิพย์ ปักธงชัย
ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นางสาวสร้อยทอง ทิตสรรพพา
ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล
นายอนุกูล เพ็ชรสังหาร
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นายสัณฐิติ เอื้อการณ์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน
นายสมัย มั่นเครือ
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา
นายสุวัฒน์ ดีสุวรรณ
พนักงานดับเพลิง
นายสมศักดิ์ ปักธงชัย
ภารโรง
นายชนัสฐพล สุวรรณเตมีย์
พนักงานขับรถยนต์
นางสาวน้ำเพชร คุ้มอุดมทรัพย์
คนงานทั่วไป
นางสาวปิยาภรณ์ ทองทศ
คนงานทั่วไป
account_box กองคลัง
นายรุ่งโรจน์ กลิ่นจันทร์
ผู้อำนวยกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองคลัง
นางสาวสุภาพร แตงเพ็ชร์
นักวิชาการเงินและบัญชี
นางสาวจุฑามาส คำพูล
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ รักษาราชการแทน เจ้าพนักงานพัสดุ
นางสาวจุฑามาส คำพูล
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
นางสาวสุภาพร เพ็ชรสังหาร
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
นางสาวภัทรธิดา เครือวงษ์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ
account_box กองช่าง
นายรุ่งโรจน์ กลิ่นจันทร์
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองช่าง
โทร : 089-2302717
(ว่าง)
นายช่างโยธา
นายธิติวุฒิ วงค์ฮ้อย
ผู้ช่วยนายช่างโยธา
account_box กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
นายรุ่งโรจน์ กลิ่นจันทร์
ผู้อำนวยกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
นางสาวราณี ตินะน้อย
นักวิชาการศึกษา
นางสาวนุชนาฎ สุขขะ
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
account_box หน่วยตรวจสอบภายใน
นายณัฐพร สุขสุวรรณ
หัวหน้าสำนักปลัด รักษาราชการแทน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโนนห้อม
โทร : 081-0275030
ว่าง
นักวิชาการตรวจสอบภายใน ปฏิบัติการ