องค์การบริหารส่วนตำบลโนนห้อม call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
โนนห้อม
อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี
โทรศัพท์ : ๐ ๓๗๔๘ ๐๓๕๘

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนห้อม อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี ๒๕๐๐๐ โทร : 037-480358 โทรสาร : 037-480359

บุคลากรภายใน
ปลัด อบต.
ส.อ.ดร.สง่า ไกรสิงห์
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
โทร : 081-9019138
ส.อ.ดร.สง่า ไกรสิงห์
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
โทร : 081-9019138
account_box คณะผู้บริหาร
นายเลิศศักดิ์ สุบุตรดี
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนห้อม
โทร : 098-5528838
นายเลิศศักดิ์ สุบุตรดี
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนห้อม
โทร : 098-5528838
นายณรงค์ชัย สุบุตรดี
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนห้อม
โทร : 088-2117058
นายณรงค์ชัย สุบุตรดี
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนห้อม
โทร : 088-2117058
นายพิเชษฐ เกตุพูนทอง
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนห้อม
โทร : 081-6584118
นายพิเชษฐ เกตุพูนทอง
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนห้อม
โทร : 081-6584118
นายบรรเทา มั่นใจ
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนห้อม
นายบรรเทา มั่นใจ
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนห้อม
account_box สมาชิกสภาฯ
นายมนูญ อินทะเว
ประธานสภา อบต.โนนห้อม
โทร : 081-7811252
นายมนูญ อินทะเว
ประธานสภา อบต.โนนห้อม
โทร : 081-7811252
นายชนินทร์ สุวรรณเตมีย์
รองประธานสภา อบต.โนนห้อม
โทร : 089-0954333
นายชนินทร์ สุวรรณเตมีย์
รองประธานสภา อบต.โนนห้อม
โทร : 089-0954333
นางธัญสุพิมพ์ เพ็ชร์ปวัน
ส.อบต.หมู่ที่ 4
โทร : 089-6004563
นางธัญสุพิมพ์ เพ็ชร์ปวัน
ส.อบต.หมู่ที่ 4

โทร : 089-6004563
นายเกียรติชาย แสงจันทร์
ส.อบต.หมู่ที่ 5
โทร : 081-7017891
นายเกียรติชาย แสงจันทร์
ส.อบต.หมู่ที่ 5

โทร : 081-7017891
นายสมชาย สมบูรณ์ศักดิ์
ส.อบต.หมู่ที่ 6
โทร : 081-6636821
นายสมชาย สมบูรณ์ศักดิ์
ส.อบต.หมู่ที่ 6

โทร : 081-6636821
นายนุกูล สมบูรณ์ศักดิ์
ส.อบต.หมู่ที่ 7
โทร : 086-1382512
นายนุกูล สมบูรณ์ศักดิ์
ส.อบต.หมู่ที่ 7

โทร : 086-1382512
นายคนอง ไพพร
ส.อบต.หมู่ที่ 9
โทร : 089-0639466
นายคนอง ไพพร
ส.อบต.หมู่ที่ 9

โทร : 089-0639466
นางสาวบุญเรียน วันทามิ
ส.อบต.หมู่ที่ 10
โทร : 083-5480111
นางสาวบุญเรียน วันทามิ
ส.อบต.หมู่ที่ 10

โทร : 083-5480111
account_box หัวหน้าส่วนราชการ
สิบเอกสง่า ไกรสิงห์
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
โทร : 081-9019138
สิบเอกสง่า ไกรสิงห์
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
โทร : 081-9019138
นายณัฐพร สุขสุวรรณ
หัวหน้าสำนักปลัด
โทร : 081-0275030
นายณัฐพร สุขสุวรรณ
หัวหน้าสำนักปลัด
โทร : 081-0275030
(ว่าง)
ผู้อำนวยการกองคลัง
(ว่าง)
ผู้อำนวยการกองคลัง
นางสาวพิมพ์วรา สิงหนุนันทาศิริ
ผู้อำนวยการกองช่าง
โทร : 084-7833129
นางสาวพิมพ์วรา สิงหนุนันทาศิริ
ผู้อำนวยการกองช่าง
โทร : 084-7833129
นายรุ่งโรจน์ กลิ่นจันทร์
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
โทร : 089-2302717
นายรุ่งโรจน์ กลิ่นจันทร์
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
โทร : 089-2302717
account_box สำนักปลัด
นายณัฐพร สุขสุวรรณ
หัวหน้าสำนักปลัด
นายณัฐพร สุขสุวรรณ
หัวหน้าสำนักปลัด
นางสาวกาญจนา สายัญ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นางสาวกาญจนา สายัญ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นางสาววรี พรมโคตร
นักทรัพยากรบุคคล
นางสาววรี พรมโคตร
นักทรัพยากรบุคคล
นางสาวสายฝน ยาพิลา
เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน
นางสาวสายฝน ยาพิลา
เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน
นางสาวกมลทิพย์ ปักธงชัย
ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นางสาวกมลทิพย์ ปักธงชัย
ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นางสาวสร้อยทอง ทิตสรรพพา
ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล
นางสาวสร้อยทอง ทิตสรรพพา
ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล
นายอนุกูล เพ็ชรสังหาร
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นายอนุกูล เพ็ชรสังหาร
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นางสาวศรัญญา ปักธงชัย
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นางสาวศรัญญา ปักธงชัย
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นางสาววรรณกร จันทร์บัว
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน
นางสาววรรณกร จันทร์บัว
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน
นายสมัย มั่นเครือ
พนักงานขับรถบรรทุกน้ำ
นายสมัย มั่นเครือ
พนักงานขับรถบรรทุกน้ำ
นายสุวัฒน์ ดีสุวรรณ
พนักงานประจำรถบรรทุกน้ำ
นายสุวัฒน์ ดีสุวรรณ
พนักงานประจำรถบรรทุกน้ำ
นายจักรี สุบุตรดี
พนักงานขับรถยนต์
นายจักรี สุบุตรดี
พนักงานขับรถยนต์
นายสมศักดิ์ ปักธงชัย
ภารโรง
นายสมศักดิ์ ปักธงชัย
ภารโรง
นางสาวน้ำเพชร คุ้มอุดมทรัพย์
คนงานทั่วไป
นางสาวน้ำเพชร คุ้มอุดมทรัพย์
คนงานทั่วไป
นางสาวสตรีรัตน์ สมจิตร
คนงานทั่วไป
นางสาวสตรีรัตน์ สมจิตร
คนงานทั่วไป
account_box กองคลัง
(ว่าง)
ผู้อำนวยการกองคลัง
(ว่าง)
ผู้อำนวยการกองคลัง
นางสาวสุภาพร แตงเพ็ชร์
นักวิชาการเงินและบัญชี
นางสาวสุภาพร แตงเพ็ชร์
นักวิชาการเงินและบัญชี
(ว่าง)
นักวิชาการจัดเก็บรายได้
(ว่าง)
นักวิชาการจัดเก็บรายได้
นางสาวสุชานาฎ ชัยโชติ
เจ้าพนักงานพัสดุ
นางสาวสุชานาฎ ชัยโชติ
เจ้าพนักงานพัสดุ
นางสาวสุภาพร เพ็ชรสังหาร
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
นางสาวสุภาพร เพ็ชรสังหาร
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
นางสาวจุฑามาส คำพูล
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
นางสาวจุฑามาส คำพูล
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
นางสาวภัทรธิดา เครือวงษ์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ
นางสาวภัทรธิดา เครือวงษ์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ
account_box กองช่าง
นางสาวพิมพ์วรา สิงหนุนันทาศิริ
ผู้อำนวยการกองช่าง
นางสาวพิมพ์วรา สิงหนุนันทาศิริ
ผู้อำนวยการกองช่าง
(ว่าง)
นายช่างโยธา
(ว่าง)
นายช่างโยธา
นางสาวอรปรียา ไวงาน
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นางสาวอรปรียา ไวงาน
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นายเถลิงศักดิ์ สุบุตรดี
ผู้ช่วยนายช่างโยธา
นายเถลิงศักดิ์ สุบุตรดี
ผู้ช่วยนายช่างโยธา
account_box กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
นายรุ่งโรจน์ กลิ่นจันทร์
ผู้อำนวยกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
นายรุ่งโรจน์ กลิ่นจันทร์
ผู้อำนวยกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
นางสาวราณี ตินะน้อย
นักวิชาการศึกษา
นางสาวราณี ตินะน้อย
นักวิชาการศึกษา
นางสาวเกศีนี ดีได้
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
นางสาวเกศีนี ดีได้
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
บุคลากรภายใน
account_box ผู้บริหารองค์กร
นายเลิศศักดิ์ สุบุตรดี
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
โทร : 098-5528838
นายเลิศศักดิ์ สุบุตรดี
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
โทร : 098-5528838
แบบสำรวจและแบบสอบถามสำหรับเจ้าหน้าที่
ระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์
สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 424